ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλειστηριασμός

Πλειστηριασμός

E-mail Εκτύπωση PDF

Διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό. Εφαρμογή διατάξεων για τον εκούσιο πλειστηριασμό.Προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα στάδια. Διατυπώσεις πλειστηριασμού ακινήτου. Ακυρότητα ενδιάμεσης πράξης της εκτέλεσης. Αν η ενδιάμεση αυτή ακυρότητα δεν ήθελε προσβληθεί εμπρόθεσμα, δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της εκτελέσεως και η διενέργεια του πλειστηριασμού.[ΕφΑθ 294/2008, (παρατ. Δ.Γιακουμής), ΕφΑΔ 8-9/2008, σελ. 995]

Η στέρηση της ιδιοκτησίας παρά την αμετάκλητη δικαστική ακύρωση αναγκαστικού πλειστηριασμού.[Μελέτες και παρατηρήσεις στη νομολογία, Κ.Μπέης, Δίκη 8-9/2008, σελ.862]

Αναγκαστικός πλειστηριασμός. Δεν υπόκειται σε προσβολή με βάση την καταδολίευση δανειστών. Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά υπάρχει και στην καταδολίευση των δανειστών, που γίνεται από τον οφειλέτη με τη μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων, ύστερα από μεθοδευμένο πλειστηριασμό. [ΑΠΟλ 12/2008, (παρατ. Κ.Βούλγαρη) ΕφΑΔ 10-11/2008, σελ. 1060]

Μονομερής ματαίωση πλειστηριασμού από τον επισπεύδοντα και δικαιώματα των αναγγελμένων δανειστών.Τέθηκε το ερώτημα στη συγγραφέα αν ο πλειστηριασμός που διενεργήθηκε μετά από προφορική εντολή αναγγελμένου δανειστή, ενώ είχε ματαιωθεί από την επισπεύδουσα, είναι έγκυρος. Η απάντηση που δόθηκε, μεταξύ άλλων, είναι ότι ο πλειστηριασμός που διενεργήθηκε μετά από προφορική εντολή αναγγελμένου δανειστή, ενώ είχε ματαιωθεί από την επισπεύδουσα, είναι έγκυρος. Η απάντηση που δόθηκε, μεταξύ άλλων, είναι ότι ο πλειστηριασμός είναι άκυρος, διότι δεν συνέτρεχαν οι όροι των συνδυασμένων άρθρων 969 § 3  και 1002 § 2 ΚΠολΔ , οι οποίοι θα ήταν ικανοί να παραμερίσουν την υπάρχουσα ματαίωση και οι οποίοι θα επέτρεπαν τη νόμιμη διεξαγωγή του με εντολή του αναγγελμένου αυτού δανειστή. [Μελ. Π.Γέσιου- Φαλτσή, ΕφΑΔ 12/2008, σελ. 1171].

Επί ασκήσεως αιτήσεως αναστολής κατά πράξεως, με την οποία αφενός ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού και αφετέρου διατάσσεται η προκύρηξη νέου διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, μπορεί όμως να χορηγηθεί αναστολή της προσβαλλομένης πράξης  κατά το μέρος που αφορά στη διαδικασία επανάληψης του διαγωνισμού.[ΕπΑνΣτΕ 79/2008,  ΕλλΔ/νη 4/2008,σελ. 1139]

Διακήρυξη του διαγωνισμού. Αποτελεί πρόταση προς κατάρτιση της οικείας σύμβασης και περιέχει τους κανόνες , από τους οποίους διέπεται ο διαγωνισμός, οι οποίοι δεσμεύουν τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους. Παράβαση ουσιωδών διατάξεων από την αναθέτουσα αρχή. Ακυρότητα των αποφάσεων με τις οποίες εγκρίνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. [ΜΠρΑθ 7220/2007, ΕφΑΔ 8-9/2008, σελ 905].

Ο δανειστής μπορεί να αναγγελθεί για την ίδια απαίτηση σε περισσότερους πλειστηριασμούς. Αν όμως ικανοποιηθεί με βάση την καταταξή του σε ένα πίνακα, η κατάταξή του στους λοιπούς πίνακες ματαιώνεται. Απαίτηση εξασφαλισμένη με γενικό προνόμιο (άρθρο 975 ΚΠολΔ ) και παράλληλα, ως προς ένα μέρος αυτής, με ειδικό προνόμιο επί του πλειστηριασθέντος πράγματος. Αν ως προς το μέρος της απαίτησής του που είναι ασφαλισμένο με ειδικό προνόμιο ο δανειστής ικανοποιηθεί πλήρως από τα 2/3 του πλειστηριάσματος (άρθρο 977 ΚΠολΔ) ή για το μέρος αυτό καταταχθεί στο σύνολο των 2/3 του πλειστηριάσματος, τότε για το υπόλοιπο πρέπει να καταταγεί και να ικανοποιηθεί συμμέτρως με τους άλλους γενικούς προνομιούχους πιστωτές από το 1/3 του πλειστηριάσματος. [ΑΠ (Α2 Τμήμα) 590/2008, ΧρΙΔ 10/2008, σελ. 931]

Πλειστηριασμός. Αίτηση υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος. Συμπαιγνία ή ολιγωρίς ως λόγος υποκατάστασης. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 973 §4 ΚΠολΔ Προυποθέσεις[ΕφΑθ 1373/2008 (παρατ.Δ.Ποταμίτης), ΕφΑΔ 3/2009, σελ. 339]

Ανίσχυρο της υποχρεωτικής κατά το νόμο επιβολής των σχετικών δικαστικών εξόδων στον αιτούμενο προσωρινή δικαστική προστασία διάδικο- ΚΠολΔ 938, 1019 § 2, πρβλ. και ΑΚ 361, Σ 20 § 1, ΕΣΔΑ 6. – Δεσμευτικότητα της αναβολής του αναγκαστικού πλειστηριασμού με βάση άτυπη συμφωνία του επισπεύδοντα δανειστή και του καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη. [ΜΠρΑθ 4896/2009 με παρατ. Κ. Μπέη, Δίκη Οκτώβριος 2009, σελ. 986]

Χρονικά όρια του προνομίου των δικηγορικών απαιτήσεων. Αν έχει προηγηθεί κατάσχεση και ακολουθήσει κήρυξη του καθ’ ου η εκτέλεση σε πτώχευση, ως αφετηρία της διετίας, στην οποία ανατρέχει το προνόμιο των απαιτήσεων των δικηγόρων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ορισμού του πρώτου μετά την κατάσχεση πλειστηριασμού και όχι η μεταγενέστερη ημερομηνία της κήρυξης της πτώχευσης. Η κήρυξη της πτώχευσης λαμβάνεται υπόψη ως αφετηρία της διετίας μόνο όταν δεν έχει γίνει καμία κατάσχεση στη περιουσία του καθ’ ου ή όταν μετά την πτώχευση ακολούθησε κατάσχεση εκ μέρους ειδικού προνομιούχου δανειστή. [ΑΠ (Α’2 Τμήμα) 1625/2008, ΧρΙΔ Ιούνιος 2009, σελ. 529]

Πλειστηριασμός. Καταδολίευση δανειστών. Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη ευνοείται από αυτήν. Άλλοι δανειστές του οφειλέτη δεν δικαιούνται να αναγγελθούν  στον πλειστηριασμό ακόμη και αν έχουν εκτελεστό τίτλο κατ’ αυτού. Αντίθετα οι ενυπόθηκοι δανειστές ουδέποτε θίγονται από τη μεταβίβαση του ακινήτου, και επομένως δικαιούνται πάντοτε να επιληφθούν ή να αναγγελθούν χωρίς προηγούμενη διάρρηξη. [ΑΠ 31/2009 (παρατ. Β. Σταματόπουλος), ΕφΑΔ Δεκέμβριος 2009, σελ. 1394]

Πλειστηριασμοί στην αρχαία Αθήνα.[Π. Κ. Μάζης, ΝοΒ Σεπτέμβριος 2009, σελ. 1584]

Το νέο προνόμιο των απαιτήσεων των δικηγόρων που καθιερώθηκε με το άρθρο 16 § 6 ν. 2479/1997 ισχύει για τους πίνακες κατάταξης που συντάσσονται από την έναρξη της ισχύος της νέας ρύθμισης (6.5.1997) και όχι και για τους πίνακες που έχουν συνταχθεί πριν τη χρονολογία αυτή. Προϋποθέσεις του προνομίου των απαιτήσεων των δικηγόρων [ΑΠ 1404/2007, Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2009, σελ. 140]

Δεν γεννάται απαίτηση από αδικαιολόγητο πλουτισμό από το γεγονός ότι το μέρος του πλειστηριάσματος που έλαβε ο καταταχθείς δανειστής είναι μεγαλύτερο από εκείνο που θα έπρεπε να λάβει αν η κατάταξη ήταν ορθή. [ΕφΑθ 6714/2008, ΕλλΔ/νη Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009, σελ. 1474]

Πλειστηριασμός. Μη εμφάνιση πλειοδοτών. Αν κατά τον δεύτερο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί διαζευκτικά είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών με την ίδια ή με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία την ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. [ΜΠρΑλεξανδρ 1019/2009 (παρατ. Η. Ηλιακόπουλος), ΕφΑΔ 1/2010, σελ.114]

Η προστασία των δανειοληπτών στα χέρια της δικαιοσύνης. Νομολογιακά δεδομένα για το Ν 3714/2008. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι μία προσπάθεια συστηματοποίησης των πορισμάτων της νομολογίας αναφορικά με το Ν 3714/2008 με τη συμπλήρωση ενός χρόνου εφαρμογής του και η παρουσίαση των λύσεων που προκρίθηκαν, καθώς και ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων που περιμένουν ακόμη απάντηση. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται το ζήτημα του ορισμού της τιμής πρώτης προσφοράς σε σχέση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου τόσο κατά την κατάσχεση όσο και μετά την ματαίωση του πλειστηριασμού ελλείψει πλειοδοτών κατ’ άρθρ. 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, καθώς επίσης και η κατά το δυνατόν αρμονικότερη ενσωμάτωση των νέων διατάξεων στο υπάρχον πλέγμα. [Μελ. Ι. Κολλιόπουλου, ΕφΑΔ 2/2010, σελ. 155]

Έννομες συνέπειες της μεταγραφής της περίληψης της κατακυρωμένης έκθεσης. Η περίληψη της κατακυρωμένης έκθεσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό, με βάση τον οποίο ο υπερθεματιστής μπορεί να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση, μεταξύ άλλων, και κατά αυτού που νέμεται το πράγμα στο όνομα του καθ’ ου. Νομική φύση του πλειστηριασμού και έννομες συνέπειες του [ΑΠ 824/2009, ΧρΙΔ 2/2010, σελ. 104]

Πληστειριασμός.σειρά κατάταξης απαιτήσεων από την παροχή εξαρτημένης εργασίας.Διεξαγωγή πειστηριασμού με επίσπευση δανειστή διαφορετικού από τον αρχικό επισπεύδοντα.Περιεχόμενο του δικογράφου της ανακοπής, με την οποία αμφισβητείται η ημερομηνλια πρώτου πληστειριασμού. [ΑΠ 1965/2009, ΧρΙΔ Οκτώβριος 2010, σελ. 628]

Έννοια και σκοπός της μεσεγγύησης στην αναγκαστική εκτέλεση .Ο διοριζόμενος μεσεγγυούχος αποτελεί όργανο της αναγκαστικής εκτέλεσης η δράση του οποίου εντάσσεται στην σφαίρα του δημοσίου δικαίου. Ο διορισμός γίνεται από τον δικαστικό επιμελητή , που έχει την εντολή προς εκτέλεση. Αν τα κατασχεθέντα κινητά μετακομίζονται δύσκολα παραμένουν στον τόπο της κατάσχεσης και λαμβάνονται τα πρόσφορα μέτρα φύλαξης από τον διοριζόμενο ως μεσεγγυούχο. Ο μεσεγγυούχος έχει την κατοχή των υπό κατάσχεση και μεσεγγύηση πραγμάτων ενώ ο νομέας διατηρεί την ιδιότητα του νομέα. Τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής τους φέρει ο καθ΄ού η εκτέλεση ως κύριος αυτών. Δυνατότητα διενέργειας διαχειριστικών πράξεων από τον μεσεγγυούχο μετά από άδεια του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ μετά από αίτηση οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον .Υποχρέωση μεσεγγυούχου προς παράδοση των κατασχεθέντων και υπό μεσεγγύηση τελούντων κινητών πραγμάτων κατά τη λήξη της μεσεγγύησης , η οποία επέρχεται είτε με τον πλειστηριασμό, είτε με την ακύρωση ή την άρση της κατάσχεσης [ΕφΑθ 1505/2010, ΕφΑΔ 2010/1385]

 

    cialis generico acheter sildenafil mg http://www.embnet.org/sites/all/themes/?...
http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri... http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri... http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri...
levitra online low cost 
http://www.usahops.org/seminar.php?ids=2... 
kamagra 
low cost viagra online viagra http://sonor.ulb.ac.be/?page=523051&pi=5... viagra combien ca coute viagra securise http://www.lrc.usuhs.edu/?comps=2554&typ...
viagra andorre achat levitra générique cialis lilly prix