ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

E-mail Print PDF

Αρνητική δήλωση τρίτου ερειδόμενη στην απαγόρευση εκτέλεσης κατά του Δημοσίου, όταν τίτλος είναι διαταγή πληρωμής εκδοθείσα επί τη βάσει αναγνωριστικής τελεσιδίκου αποφάσεως. Αντικείμενο της ανακοπής του κατασχόντος κατά της αρνητικής δηλώσεως του τρίτου είναι η αλήθεια ή όχι του περιεχομένου της δήλωσης του τρίτου. Επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου και των λοιπών ν.π.δ.δ. για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που πηγάζουν από κάθε αιτία, με βάση τους αναφερόμενους στον ΚΠολΔ εκτελεστούς τίτλους. Υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται και στους τίτλους του άρθρου 904 εδ. γ-ζ (πρακτικά δικαστηρίων, διαταγές πληρωμής, συμβολαιογραφικά έγγραφα κ.λ.π) επειδή η έννομη τάξη δεν αρκεί απλώς να αναγνωρίζει δικαιώματα αλλά πρέπει και να εξασφαλίζει τον τρόπο αναγκαστικής ικανοποίησής τους. Υποχρέωση συμμόρφωσης Δημοσίου και προς τις τελεσίδικες αναγνωριστικές αποφάσεις. (άρθρα 6 §1 ΕΣΔΑ, 20 §1 Σ, 985-990 ΚΠολΔ, 1 ν. 3068/2002, 20 ν. 3301/2004) [ΕφΑθ 1837/2007, ΝοΒ 55/2007, σελ. 1143, Δίκη, σελ. 1236].

Στην κατάσχεση εις χείρας τρίτων, η προσωρινή διαταγή για αναστολή της εκτέλεσης πρέπει να επιδίδεται και στον δικαστικό επιμελητή και όχι μόνο στον επισπεύδοντα Δανειστή [ΑΠ 1246/2005, ΧρΙΔ Στ/ 2006, σελ. 140, σύμφωνη και η  ΜΠρΑθ 1056/2003, ΕλλΔνη 2005, σελ. 287, αντίθετη ΕφΑθ 937/2004, ΝοΒ 2004, σελ. 1411].

Τρόπος επιβολής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου. Διαδικασία κατάσχεσης στα χέρια του Δημοσίου [ΑΠ 197/2005, ΕλλΔ/νη Μάρτιος - Απρίλιος 2006, τόμος 47, τεύχος 2ο, σελ. 477].

Προστασία του τρίτου στη διαδικασία της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου του ΚΕΔΕ. Αδυναμία εφαρμογής του άρθρου 33 ΚΕΔΕ [Γνμδ. Πελαγίας Γέσιου Φαλτσή, ΝοΒ 55/2007, σελ. 3].

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Ανακριβής από παραδρομή δήλωση του τρίτου και διόρθωσή της με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωσή του. Αντισυνταγματικότητα άρθρου 33 ΚΕΔΕ, που ορίζει ότι αν ο τρίτος δεν προβεί σε εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται οφειλέτης όλης της κατασχεθείσας ποσότητας [Γνμδ. Π. Μάζη, ΕλλΔ/νη Μάιος – Ιούνιος 2006, τόμος 47, τεύχος 3ο, σελ.724].

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας εκτέλεσης, απαιτείται όμως γνωστοποίηση αυτής στα εκτελεστικά όργανα με επιμέλεια των διαδίκων. Η καθ’ ης η ανακοπή, μολονότι είχε διαταχθεί αναστολή εκτελέσεως, γεγονός το οποίο γνώριζε, επέσπευσε την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος, εκμεταλλευόμενη την παράλειψη κοινοποιήσεώς αυτής στο δικαστικό επιμελητή, ως όργανο εκτελέσεως.[ΕφΑθ 3888/2007 (παρατ. Ν.Κατηφόρης ), ΕφΑΔ 7/2008, σελ. 827]

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου από το Δημόσιο. Περιεχόμενο κατασχετηρίου εγγράφου. Υποχρεωτική αναφορά της έννομης σχέσης που συνδέει τον καθού με τον τρίτο. Προθεσμία δήλωσης τρίτου. Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου. Δικαιοδοσία για την εκδίκαση της ανακοπής. Φύση και αντικείμενο της ανακοπής. ΕφΑθ 1930/2007.[ΕφαρμΑΔ, 3/2008, σελ.365].Υποχρέωση του Δημοσίου προς συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις Επιτρεπτό αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου και των λοιπών ΝΠΔΔ, για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, που πηγάζουν από κάθε αιτία με βάση τους αναφερόμενους στον ΚΠολΔ εκτελεστούς τίτλους. Μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 εδ. τελ. Ν 3068/2002, ούτε όσον αφορά στις διαταγές πληρωμής. Υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται και προς τους τίτλους αυτούς. ΕφΑθ 1837/2007.

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου (ΚΠολΔ 982) .Ακατάσχετο στα χέρια της ΔΕΗ ως τρίτης των χρηματικών ποσών που εκείνη εισέπραξε για λογαριασμό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.[ΜΠρΘηβών 20/2008 (με παρατ.Κ.Μπέη), Δίκη 5/2008, σελ.532]

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου (τράπεζας) κατά τον ΚΕΔΕ. Άκυρη η κατάσχεση αν το κατασχετήριο δεν επιδόθηκε στο υποκατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη. [ΕφΑθ 6281/2007, ΕλλΔ/νη 3/2008, σελ. 850]

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Ο δανειστής που πέτυχε την έκδοση αποφάσεως για συντηρητική κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, μπορεί να επιβάλει στα δικά του χέρια ως τρίτου, συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη κατ’ αυτού, με αποτέλεσμα να μπορεί, ο κατασχών, υπό την ιδιότητα του τρίτου, να αρνηθεί την άμεση καταβολή της ληξιπρόεθσμης οφειλής του προς τον καθ’ου η συντηρητική κατάσχεση οφειλέτη. [ΜπρΙωαν 181/2008, ΕφΑΔ 10-11/2008, σελ. 1121]

Ο δανειστής που είναι συγχρόνως και οφειλέτης του οφειλέτη του, μπορεί να επιβάλει κατάσχεση στα χέρια του ως τρίτου.Η κατάσχεση θα γίνει με τις διατυπώσεις της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, δηλαδή και με την κοινοποίηση κατασχετηρίου από τον κατάσχοντα στον ίδιο τον εαυτό του. Δικαιώματα προσβολής  του κύρους της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου έχει ο καθ’ ου η εκτέλεση, ο οποίος δικαιούται να προσβάλει τις πράξεις και τη διαδικασία της εκτέλεσης με αντιρρήσεις που ασκούνται με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚπολΔ.[ΜΠρΙωαν 2808/2007, ΕφΑΔ 10-11/2008, σελ. 1122]

Κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, απαίτησης του οφειλέτη για επιστροφή Φ.Π.Α. Η σχετική ανακοπή  κατά της δήλωσης του τρίτου υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. [ΑΠ 325/2008, ΕλλΔικ/νη 2/2009, σελ. 475]

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου κατά τον ΚΕΔΕ. Συνέπειες. Υποχρεώσεις τρίτου. Δικαιώματα Δημοσίου. Ανακοπή κατά της αρνητικής δήλωσης του τρίτου. Κατάσχεση στα χέρια τράπεζας,. Η επίδοση του κατασχετηρίου στην έδρα της διοίκησης της τράπεζας, αντί του διευθυντή του υποκαταστήματος όπου τηρούνται οι λογαριασμοί του οφειλέτη του κατασχόντος Δημοσίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με παντελή έλλειψη επίδοσης προς την τράπεζα πρόκειται για πλημμέλεια της επίδοσης που επιφέρει ακυρότητα του κατασχετηρίου, η οποία όμως πρέπει να απαγγελθεί ύστερα από άσκηση ανακοπής και εφόσον αποδεικνύεται δικονομική βλάβη της τράπεζας. [ΕφΑθ 6488/2008, ΕλλΔ/νη Μάιος – Ιούνιος 2009, σελ. 854]

Σε περίπτωση ενεχυράσεως από Τράπεζα απαιτήσεως του ενεχυραστή κατ’ αυτής από κατάθεση χρημάτων σε τηρούμενο σε αυτή τραπεζικό λογαριασμό, είναι επιτρεπτή η κατάσχεση της ενεχυρασθείσης απαιτήσεως εις χείρας της Τράπεζας, ως τρίτης, από δανειστή του ενεχυραστή. Αν εκδοθεί απόφαση επί ασκηθείσας κατά το άρθρο 986 ΚΠολΔ ανακοπής, το διατακτικό περιορίζεται στην αναγνώριση της υπάρξεως της απαιτήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση κατά της Τράπεζας, με τη μνεία του υπέρ αυτής ενεχύρου, χωρίς καταψήφιση της κατασχεθείσης απαιτήσεις του καθ’ ού η εκτέλεση, η οποία δεν είναι ακόμα απαιτητή και δικαστικώς επιδιώξιμη. Μόνο σε περίπτωση μεταγενέστερης αποσβέσεως του ενεχύρου, δικαιολογείται η διατύπωση αιτήματος για καταψήφιση της κατασχεθείσης απαιτήσεως, εφόσον η Τράπεζα εμμένει στην αρνητική της δήλωση. [ΑΠ 1065/2009,  ΕφΑΔ 1/2010, σελ. 108 (παρατ. Π. Ρεντούλης), ΧρΙΔ Ι/2010, τευχ. 4, σελ. 274]

Κατάσχεση μέλλουσας απαίτησης του οφειλέτη στα χέρια τρίτου. Ρητή αρνητική δήλωση τρίτου. Ανακοπή εκ μέρους του κατασχόντα. Η διάταξη του άρθρου 338 ΑΚ (περιελθόν) δεν εφαρμόζεται επί αμφιτεροβαρών συμβάσεων, όπως η μίσθωση πράγματος, ενόψει ειδικότερης διάταξης (άρθρο 380 εδ. α’ ΑΚ). Έννοια του ‘’τρίτου’’ στα άρθρα 953 § 2 α’ και 982 § 1 β’ ΚΠολΔ [ΠΠΒέροιας 17/2006, ΝΟΜΟΣ (38447)]

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου .Δυντατότητα στον κατάσχοντα να ασκήσει ανακοπή ή της ανειλικρινούς δηλώσεως του τρίτου, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την δήλωση.Προσδιορισμός του κατά τόπον και καθ΄ύλην αρμόδίου δικαστηρίου για την άσκηση της ανακοπής.Εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία ή κάποια άλλη ειδική διαδικασία , εν η κατασχεθείσα απαίτηση υπάγεται σε ειδική διαδικασία.Αίτημα και αντικείμενο της ασκηθείσας ανακοπής .Στοιχεία του ορισμένου του δικογράφου της ανακοπής. Η ανακοπή επί κατάσχεσης μέλλουσας ή υπό αίρεση απάιτησης εναντίον της ανακριβούς δήλωσης του τρίτου δεν μπορεία να έχει καταψηφιστικό αίτημα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 69 ΚΠολΔ ΜπρΒερ 5/2010 σελ.598. Εφαρμ.Αστ.Δικ Μάιος 2010 Τεύχος 26 Έτος 3ο)

Αναγκαστική κατάσχεση μετοχών από την ίδια την ανώνυμη εταιρία ως τρίτη ως ικανοποίηση απαίτησής της κατά του μετόχου.Ύπαρξη προσωρινών τίτλων που ενσωματώνουν όλες τις μετοχές κάθε μετόχου.Είναι νόμιμη η κατάσχεση του τίτλου αυτού καίτοι η αξία του υπερβαίνει την αξίωση της δανείστριας (ΕφΑθ 1730/2010 σελ. 911 ΔΕΕ Αυγ-Σεπτ 2010 Τεύχος 178 Έτος 16ο)

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου απαιτήσεως χάριν εξοφλήσεως της οποίας τρίτος εξέδωσε επιταγή (ΑΠ 341/2010 σελ. 773 (Εισαγωγικές παρατηρήσεις Κ.Παμπούκη) Επισκ ΕμπΔ 2010)

Κατάσχεση εις χείρας της τράπεζας ως τρίτης. Εισαγωγή Κ.Παμπούκη στις ΑΠ 884 και 1004/2010 σελ. 1026 Επισκ ΕμπΔ 2010)

 

commande celebrex acheter aciclovir en ligne buspar sans recette
http://php.trinity.edu/qep/info_lit/site... http://php.trinity.edu/qep/info_lit/site... is nolvadex illegal
viagra costa viagra 50 mg precio köpa viagra i stockholm
viagra goedkoop http://www.prcc.edu/sites/default/files/... vardenafil costo
    http://www.embnet.org/sites/all/themes/?... viagra frau kaufen http://www.embnet.org/sites/all/themes/?...
cialis generico effetti collaterali cialis prezzo http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri...