ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ανακοπή 933 ΚΠολΔ

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ

E-mail Εκτύπωση PDF

Όταν ενεργείται αναγκαστική εκτέλεση με βάση διαταγή πληρωμής, ο καθ’ ου η εκτέλεση μπορεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Οι αντιρρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν και την τυπική και ουσιαστική εγκυρότητα του εκτελούμενου τίτλου και συνεπώς και την ύπαρξη της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, εφόσον αυτή δεν έχει αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου. Δεν αποκλείεται η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής κατά της εκτέλεσης και ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής [ΑΠ 337/2006, ΕλλΔ/νη Μάιος - Ιούνιος 2006, τόμος 47, τεύχος 3ο, σελ. 779, βλ. επίσης § 7.1 του παρόντος].

Ανακοπή εκτέλεσης ως ασφαλιστικό μέτρο. Ασφαλιστικά μέτρα. Ανακοπή εκτέλεσης. Έννοια «παραχρήμα» απόδειξης ισχυρισμών που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης. Έγγραφη απόδειξη τρίτου δεν αποτελεί παραχρήμα απόδειξη. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός κατά απαιτήσεων διατροφής. [ΜΠρΑθ 4946/2007, ΕλλΔ/νη 1/2008, σελ. 302, ΕφΑΔ 2/2009, σελ. 223 (παρατηρ. Ν.Κατηφόρης)]

Προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής κατά της εκτέλεσης του άρθρ. 933 ΚΠολΔ. Άσκηση πρόσθετων λόγων της ανακοπής και εκτός των χρονικών περιορισμών του άρθρ. 934 §1 ΚΠολΔ. Οι προθεσμίες του άρθρ. 934 §1 ΚΠολΔ για το παραδεκτό της ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ είναι δικονομικές, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η πάροδός τους συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα προσβολής της σχετικής πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας. [ΕφΑθ 3888/2007, ΕφΑΔ 7/2008, σελ. 827 (παρατ. Ν.Κατηφόρης )]

Δίκη της ανακοπής κατά της εκτελέσεως. Μπορούν να προταθούν μόνο οι γνήσιες ενστάσεις που δεν προτάθηκαν και στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα, καθώς επίσης και οι ακυρότητες της διαδικασίας εκτελέσεως. Έκταση δεδικασμένου. Το δεδικασμένο της απόφασης επί της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής δεσμεύει το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται της ανακοπής του αρθρ. 933 ΚΠολΔ. [ΕφΑθ 5220/2007, ΕφΑΔ 8-9/2008, σελ. 974]

Περιεχόμενο δικογράφου ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ.Προυποθέσεις επαναπροσδιορισμού οφειλών από αλληλόχρεους λογαριασμούς. Απαίτηση υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία. Υποχρέωση επισπεύδοντος να συγκοινοποιήσει με την επιταγή και αντίγραφο του εγγράφου, που αποδεικνύει την πλήρωση της αναιρέσεως ή της προθεσμία, διαφορετικά η εκτέλεση είναι άκυρη. [ΕφΑθ 6197/2007, ΕφΑΔ 8-9/2008, σελ. 986]

Λόγο ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρ. 281 ΑΚ και η εντεύθεν ακυρότητα της εκτέλεσης. [ΕφΑθ 3888/2007,  ΕφΑΔ 7/2008, σελ. 832 (παρατ. Ν. Κατηφόρης)]

Ο ισχυρισμός περί συμψηφισμού παραδεκτά προτείνεται ως λόγος ανακοπής κατά της εκτέλεσης, αποδεικνύεται δε«παραχρήμα». Ως «παραχρήμα» απόδειξη νοείται η απόδειξη μόνο με έγγραφα ή δικαστική ομολογία και όχι απλώς η προαπόδειξη. [ΕφΑθ 3091/2007, ΕφΑΔ 7/2008, σελ. 810 (παρατ. Ά. Πλεύρη)]

Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Πως ασκούνται οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά της εκτέλεσης [ΑΠ 490/2004, ΕλλΔ/νη Μάρτιος - Απρίλιος 2006, τόμος 47, τεύχος 2ο, σελ. 476].

Ακύρωση πλειστηριασμού με δικαστική απόφαση. Δικαίωμα υπερθεματιστή να αναζητήσει το καταβληθέν πλειστηρίασμα από τον αδικαιολογήτως πλουτίσαντα. [ΜΠρΑθ 4437/2007, ΕφΑΔ 4/2008, σελ. 475]

Η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης μπορεί να προσβληθεί με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, ως άκυρη πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 943 παρ.1γ’ ΚΠολΔ. [ΕφΑθ 1433/2007, ΔΕΕ 2/2008, σελ. 235, με παρατ. Χ. Απαγαλάκη]

Ο οφειλέτης μπορεί ως λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και προς απόκρουση του επισπευδόμενου πλειστηριασμού, να προβάλει την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς του επισπεύδοντα, λόγω της ύπαρξης μεταξύ τους προφορικώς καταρτισθείσας συμφωνίας για την αναστολή του πλειστηριασμού. Μόνον όμως η ύπαρξη της συμφωνίας αυτής, δοθείσα ερήμην του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και των τυχόν ετέρων δανειστών, που έχουν αναγγελθεί, δεν οδηγεί σε ακυρότητα του πλειστηριασμού, χωρίς επίκληση και παραδοχή από το δικαστήριο  της ουσίας ότι και ο υπερθεματιστής είχε λάβει γνώση της σχετικής συμφωνίας.[ΑΠ 2069/2007, ΔΕΕ 2/2008, σελ. 232, με παρατ. Ν. Κατηφόρη]

Αντιρρήσεις του άρθρου 933 ΚΠολΔ κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης εναντίον του. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Εκτέλεση που επισπεύδεται με βάση διαταγή πληρωμής. Οι αντιρρήσεις μπορεί να αφορούν και την τυπική και την ουσιαστική εγκυρότητα της διαταγής πληρωμής, εφόσον αυτή δεν έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. Αίτημα της ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ. [ΕφΑθ 3921/2007, ΕφΑΔ 7/2008, σελ. 832]

Αναγκαστική εκτέλεση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματοςως λόγος ανακοπής άρθρου 933 ΚπολΔ. Έννοια και προυποθέσεις καταχρηστικής άσκησης στην αναγκαστική εκτέλεση. Δικονομική ακυρότητα της πράξης ως συνέπεια. [ΕφΑθ 3861/2008 (παρατ.Α.Πανταζόπουλος), ΕφαΔ 1/2009, σελ. 110]

Αναγκαστική ομοδικία στην ανακοπή κατά της εκτέλεσης ΚΠολΔ 933. [ΑΠ 37/2009 (πρλπτ), Δίκη 5/2009, σελ. 537 ]

Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚπολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και η εντεύθεν ακυρότητα της εκτελέσεως. Αν η αντίθεση αναφέρεται στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωμα του, ο δε σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 § 1α’ ΚΠολΔ. Αν η αντίθεση αφορά απαίτηση ή τη διαδικασία της εκτελέσεως, ο λόγος πρέπει να προβάλλεται στην προθεσμία του άρθρου 934 § 1β’ ΚΠολΔ, δηλαδή μέχρι την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως. [ΕφΑθ 587/2009, ΕφΑΔ Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2009, σελ. 1003]

Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο δανειστής προσπαθεί να επιτύχει με αναγκαστική εκτέλεση την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, με τρόπο όμως αντίθετο προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ουσιαστικό ελάττωμα του τίτλου, το οποίο μπορεί να προβληθεί με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. [ΜΠρΠειρ 1775/ 2009 (παρατ. Α. Πλεύρη), ΕφΑΔ Ιούνιος 2009, σελ. 739]

Η ανακοπή κατά της εκτέλεσης που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά τον υπερθεματιστή και του επισπεύδοντος δανειστή, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας. Στην αντίθετη περίπτωση η ανακοπή είναι απαράδεκτη. Αν η ανακοπή στρέφεται κατά του ενός ή επιδόθηκε μόνον στον ένα, υπάρχει η δυνατότητα προσεπικλήσεως στη δίκη του άλλου ή μεταγενέστερης επίδοσης αυτής (με κλήση προς συζήτηση) και στον άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συντελεσθεί μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 ΚΠολΔ. [ΑΠ 214/2009, ΕφΑΔ Νοέμβριος 2009, σελ. 1253]

Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της  ΑΚ 281 και η εντεύθεν ακυρότητα αυτής. Αντίθεση αναφερόμενη στη εγκυρότητα του ίδιου του εκτελεστού τίτλου. Ο σχετικός λόγος ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1α’ ΚΠολΔ. Αν η αντίθεση στα κριτήρια της ΑΚ 281 αφορά την απαίτηση ή τη διαδικασία της εκτελέσεως, ο λόγος της ανακοπής πρέπει να προβάλλεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ. 1β’ ΚΠολΔ. [ΑΠ Ολ 12/2009, ΕφΑΔ Δεκέμβριος 2009, σελ. 1388 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), ΧρΙΔ Νοέμβριος 2009, σελ. 887]

Η ακυρότητα μιας προηγούμενης πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την επόμενη πράξη, μόνον εφόσον και η επόμενη πράξη προσβληθεί με ανακοπή και κηρυχθεί από το δικαστήριο η ακυρότητα της. Διαφορετικά, παρά την κήρυξη της ακυρότητας μιας προηγούμενης πράξης, που αποτελεί την προϋπόθεση της, εφόσον προχώρησε η εκτελεστική διαδικασία και δεν προσβλήθηκε εμπροθέσμως αυτοτελώς με ανακοπή και η επόμενη πράξη, η τελευταία ισχυροποιείται και παραμένει απρόσβλητη. Δεν εκλείπει το έννομο συμφέρον εκείνου που άσκησε ανακοπή κατά προγενέστερης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας να συνεχίσει τη δίκη για την ανακοπή, διότι μόνο μετά την αμετάκλητη ακύρωση της πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας που προσβλήθηκε με ανακοπή, μπορεί να επιδιώξει να επιδικασθεί σε αυτόν αποζημίωση για τη ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την πράξη που ακυρώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 940 § 3 ΚΠολΔ. [ΑΠ 909/2006, ΕλλΔ/νη Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2009, σελ. 137]

Με ποια διαδικασία εκδικάζεται η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και η ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Νομίμως σωρεύονται οι δύο παραπάνω ανακοπές. Εκπροσώπηση Α.Ε. για υπογραφή σύμβασης. Συμφωνία για επιστροφή των πωληθέντων πραγμάτων οπότε οι επιταγές που αντίκρυζαν την αξία τους δεν είχαν νόμιμο έρεισμα. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση. [ΜΠΘηβ 160/2009, ΕλλΔ/νη Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009, σελ. 1526 (Σημ. Ι. Μάρκου)]

Προθεσμία για άσκηση ανακοπής από ομόρρυθμους εταίρους κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά της Ο.Ε. Επαναφορά πραγμάτων λόγω απώλειας της προθεσμίας. [ΕφΑθ 747/2009, ΕλλΔ/νη Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009, σελ. 1460]

Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Αίτηση αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 938 ΚΠολΔ), εκδικαζόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ανακοπή. Το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή είναι αρμόδιο να διατάξει την αναστολή, ακόμη και εάν δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής. [ΕιρΑλεξ 8/2009 , ΕφΑΔ 2/2010, σελ. 231 (παρατ. Η. Ηλιακόπουλος)]

Πράξεις εκτέλεσης χωρίς να τηρηθούν οι απαιτούμενες από το νόμο διατυπώσεις. Αυτές δεν είναι αυτοδίκαια άκυρες, αλλά παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους μέχρις ότου απαγγελθεί η ακυρότητα από το δικαστήριο, κατόπιν άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ , μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, άλλως η ακυρότητα θεραπεύεται. Η ακυρότητα μιας προηγούμενης πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την επόμενη πράξη, μόνο εφόσον και η επόμενη πράξη προσβληθεί με ανακοπή και κηρυχθεί από το δικαστήριο η ακυρότητά της. [ΕφΑθ 770/2009, ΕφΑΔ 2/2010, σελ. 224 (παρατ. Η. Ηλιακόπουλος)]

Οι λόγοι της ανακοπής πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τις ελλείψεις εκείνες, διαδικαστικές ή ουσιαστικές, που να δικαιολογούν την ακύρωση των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης που προσβάλλονται. Η συνομολόγηση τόκου που υπερβαίνει το ανώτατο θεμιτό όριο είναι άκυρη κατά το υπερβάλλον. Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στην ΑΚ 281. Έννοια της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος [ΑΠ 385/2010, ΕφΑΔ 2010, σελ. 1136]

Ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ για καταχρσητική συμπεριφορά κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης .Τέτοια αποτελεί και η κατάσχεση περισσοτερων περιουσιακών στοιχείων από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση της απαιτήσεως και των εξόδων της εκτελέσεως .Συνέπεια ο περιορισμός της κατασχέσεως σε εκείνα μόνο , που καλύπτουν την απάιτηση και τα έξοδα εκτελέσεως [ΜΠΑ 2467/2010, ΕφΑΔ 2010, σελ. 977, παρατ. Δ. Χατζηπορκοπίου]

Αν η διαφορά από την απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, δικάζεται σύμφωνα με ειδική διαδικασία, η ανακοπή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις αυτής της ειδικής αυτής διαδικασίας. Συνεπώς η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε βάσει πιστωτικών τίτλων, εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας. Υποχρεωτική προσαγωγή πρωτοτύπου πιστωτικών τίτλων μέχρι τη συζήτηση στο ακροατήριο. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνον όταν ο ανακόπτων προβάλλει ισχυρισμούς που αναφέρονται σε ελαττώματα του τίτλου. [ΕφΑθ 19/2010, ΕφΑΔ 2010, σελ. 973, σημ.Σπ.Ανδρίτσος]

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης .Μη νομιμοποίηση μετόχου ΑΕ. Ο μέτοχος ΑΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί δανειστής της εταιρίας εκ μόνης της ιδιότητας του αυτής και ως  εκ τούτου δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή εκτέλεσης ή να ενεργήσει στο όνομά του νομικού προσώπου της οφειλέτριας κατ’ άρθρο 72 ΚΠολΔ (άρθρα 34, 35 ΕμπΝ, 8Α΄. 8Β, 13 και 14 κν 2190/1920, 72, 933 παρ. 1 ΚΠολΔ). Επίσης ο εγγυητής πριν από την πληρωμή τοy χρέους δεν έχει το δικαίωμα προσβολής των πράξεων της εκτέλεσης που επισπεύδεται κατά του πρωτοφειλέτη λόγω ελλείψεως νομιμοποιήσεως καθόσον πριν από την πληρωμή του χρέους δεν αποκτά την ιδιότητα του δανειστή ( άρθρο 858 ΑΚ). Θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση. Ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με τον οποίο γίνεται πώληση της επιχείρησης που έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση έχει τον χαρακτήρα δημοσίου πληστειριασμού και μάλιστα αναγκαστικού αφού αποβλέπει όπως και ο αναγκαστικός πληστειριασμός στην εκποίηση των χρηματικών απαιτήσεων των αναγγελλόμενων προς τούτο πιστωτών του, με μία συλλογική διαδικασία η οποία είναι συντομότερη από εκείνη που προβλέπεται στον ΚΠολΔ (άρθρο 46α παρ. 1 του 189/901 που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 200/1991). Η προσβολή του εν λόγω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού μπορεί να γίνει μόνο με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η ανακοπή κατά της σύμβασης μεταβίβασης η οποία εξομοιώνεται με την έκθεση πληστειριασμού που αποτελεί την τελευταία πράξη εκτέλεσης πρέπει να ασκηθεί εντος της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΚΠολΔ, που ορίζεται σε ενενήντα μέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ακόμη και αν με τους λόγους ανακοπής προσβάλλονται ελαττώματα της προηγηθείσας διαδικασίας. [ΑΠ 1393/2009,  ΝοΒ 2010, σελ. 423]

 

    tadalafil italia stios donde se pude comprar viagra http://www.embnet.org/sites/all/themes/?...
http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri... erfahrung viagra bestellen acheter viagra par telephone
http://www.usahops.org/seminar.php?ids=2... 
http://www.usahops.org/seminar.php?ids=2... 
priligy mg 
ambien maximum dosage levitra mastercard buy generic viagra online vendo viagra antofagasta http://www.lrc.usuhs.edu/?comps=2765&typ... comprar vardenafil
acheter kamagra 100mg pharmacie en ligne france la plus serieuse vente viagra achat viagra livraison h