ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΚΑΡΙΠΑΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Home Νομολογία ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής 632 και 933 ΚΠολΔ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής 632 και 933 ΚΠολΔ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και ανακοπή κατά της εκτέλεσης [ΜΠρΑθ 1607/2006, Δίκη Ιούνιος 2007, σελ. 760].

Δεν αποκλείεται η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο, ανακοπής κατά της εκτελέσεως και ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής [ΑΠ 337/2006, ΕλλΔ/νη 47/2006, σελ. 779, Δίκη Ιανουάριος 2007, σελ. 95].

Ανακοπή εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής. Αίτημα ανακοπής. [ΕφΑθ 547/2008, ΕλλΔ/νη 3/2008, σελ. 841]

Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Όταν με το λόγο της ανακοπής αμφισβητείται η ύπαρξη ή το ύψος της απαίτησης, ο λόγος αυτός έχει αρνητικό χαρακτήρα και ο καθού η ανακοπή έχει το υποκειμενικό βάρος για την απόδειξη, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, της ύπαρξης και του ύψους της απαίτησής του. [ΑΠ 15/2007, ΕλλΔ/νη 1/2008, σελ. 149]

Παραδεκτή σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά της επιταγής προς πληρωμή. Ισχυρισμοί που ανάγονται σε επιγενόμενη της έκδοσης της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης, δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους ανακοπής της, ούτε να προταθούν στη σχετική δίκη. Επιγενόμενα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής περιστατικά, μπορούν να προταθούν με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αν επακολουθήσει εκτέλεση με βάση τη διαταγή πληρωμής. Ένσταση αποσβεστική της απαίτησης που μπορεί να προβάλει ο ανακόπτων κατά της διαταγής πληρωμής είναι και ο ισχυρισμός για συμψηφισμό. [ΕφΑθ 2326/2007, ΕφΑΔ 10-11/2008, σελ. 1116]

Το δικαστήριο, μετά την εξέταση του παραδεκτού της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολδ, προχωρά στην εξέταση του παραδεκτού των λόγων ανακοπής. [ΜΠρΙωαν 181/2008, ΕφΑΔ 10-11/2008, σελ. 1121]

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Είναι υποχρεωτική η προσαγωγή του πρωτότυπου τίτλου, όταν ο ανακόπτων προβάλλει ισχυρισμούς για ελαττώματα του τίτλου που αποδεικνύονται από το σώμα του ή σχετίζονται με την ιδιότητά του αντιδίκου ως νόμιμου κομιστή του τίτλου. [ΕφΑθ 2440/2008, ΔΕΕ 12/2008, σελ. 1395]

Διαδικασία εκδίκασης ανακοπής εκτέλεσης. Διαταγή πληρωμής από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής εκτέλεσης. Ένσταση αποσβεστική της απαίτησης από διαταγή πληρωμής είναι και ο ισχυρισμός για συμψηφισμό. Έννοια συμβατικού συμψηφισμού. [ΕφΑθ 5326/2007, ΕλλΔ/νη 4/2008, σελ. 1096]

Έννοια εκκρεμοδικίας. Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται και επί ανακοπής εκτέλεσης. [ΑΠ 56/2008, ΕλλΔ/νη 4/2008, σελ. 1025]

Αντικείμενο της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (ΚΠολΔ 623, 626 §§ 1α και 2, 628 § 1α , 629 α, 632 § 1α και 633). Είναι το έγκιρο ή μη της έκδοσής της, προσδιορίζεται δε το αντιεκείμενο αυτό με την ανακοπή και τους πρόσθετους λόγους της. Συνεπώς, ισχυρισμοί που ανάγονται σε επιγενόμενη από την έκδοση της διαταγής πληρωμής απόσβεση της απαίτησης (εξόφληση, παραγραφή εν επιδικία κλπ.) δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγους της ανακοπής αυτής, ούτε να προταθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη σχετική δίκη, αφού εξ ορισμού δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και άρα δεν επιδρούν στο έγκυρο της έκδοσής της, προτείνονται δε μόνο μέσω της κατά την ΚΠολΔ 933 ανακοπής κατά της εκτέλεσης. [ΑΠ 1366/2008 (Γ Τμήμα), βλ. & ΑΠ 667/2007, ΝοΒ 2/2009, σελ. 419]

Έκδοση διαταγής πληρωμής από τραπεζική εταιρία κατά της πρωτοφειλέτιδας εταιρίας και του εγγυητή. Άσκηση ανακοπής από τους καθ’ ων η διαταγή πληρωμής, η οποία έγινε τελεσιδίκως δεκτή, ακυρώνοντας τη διαταγή πληρωμής για ουσιαστικούς λόγους, εφόσον αμφισβητήθηκε το ύψος της απαίτησης. Άσκηση αγωγής από την τραπεζική εταιρία κατά του εγγυητή. Προβολή της ένστασης δεδικασμένου από τον εναγόμενο εγγυητή. Η σχετική ένσταση έγινε δεκτή από το δικάσαν δικαστήριο με το σκεπτικό ότι αφενός μεν  η απόφαση που εξεδόθη επί της ανακοπής κατέστη τελεσίδικη ως προς τον εναγόμενο εγγυητή, αφετέρου δε το δεδικασμένο της κατελάμβανε τόσο το κύρος της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί το κύριο αντικείμενο της δίκης επί της ανακοπής, όσο το ζήτημα της ύπαρξης και του μεγέθους της απαίτησης, για το οποίο, ως παρεμπίπτον ζήτημα και ως προδικαστικό του κυρίου ζητήματος, δημιουργείται δεδικασμένο αν το δικαστήριο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο να αποφασίσει γι’ αυτό. [ΜΠρΖακύνθ 22/2009, ΕφΑΔ Ιούνιος 2009, σελ. 715 (παρατ. Ν. Κατηφόρης)]

Με την ανακοπή προβάλλονται λόγοι είτε κατά του κύρους της διαταγής πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης έκδοσης της, είτε κατά της ύπαρξης της απαίτησης. Οι λόγοι αυτοί σε συνδυασμό με το αίτημα της ανακοπής προσδιορίζουν την έκταση της εκκρεμοδικίας και οριοθετούν το αντικείμενο της δίκης. Εάν η ανακοπή γίνει δεκτή επειδή η διαταγή εξεδόθη καίτοι δεν απεδεικνύετο εγγράφως η πλήρωση αναβλητικής αίρεσης, το ζήτημα της πράγματι πλήρωσης ή μη της αιρέσεως δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης της ανακοπής. Οι διατάξεις των άρθρων 623, 624 ΚΠολΔ δεν αποτελούν αντικείμενο παραβιάσεως ευθείας ή εκ πλαγίου δημιουργικής λόγου αναιρέσεως από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (άρθρα 201, 513 ΑΚ, 624-634 ΚΠολΔ). [ΑΠ (Α1 Τμήμα) 1503/2008, ΝοΒ Μάρτιος – Απρίλιος 2009, σελ. 587, ΧρΙΔ Μάιος 2009, σελ. 414]

Προθεσμία για άσκηση ανακοπής από ομόρρυθμους εταίρους κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά της Ο.Ε. Επαναφορά πραγμάτων λόγω απώλειας της προθεσμίας. [ΕφΑθ 747/2009, ΕλλΔ/νη Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009]

Με ποια διαδικασία εκδικάζεται η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και ή ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Νομίμως σωρεύονται οι δύο παραπάνω ανακοπές. Εκπροσώπηση Α.Ε. για υπογραφή σύμβασης. Συμφωνία για επιστροφή των πωληθέντων πραγμάτων οπότε οι επιταγές που αντίκριζαν την αξία τους δεν είχαν νόμιμο έρεισμα. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση. [ΜΠρΘηβ 160/2009,  ΕλλΔ/νη Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2009, σελ. 1526 (Σημ. Ι. Μάρκου)]

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής για κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού είναι ορισμένη μόνο εφόσον οι λόγοι της διαλαμβάνουν ισχυρισμούς, που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν κονδύλια του λογαριασμού. [ΜΠρΖακύνθ 763/2009, ΕφΑΔ 1/2010, σελ. 91 (παρατ. Δ. Ποταμίτης)]

 

http://www.sust.edu/department/sta/wp-co... http://www.sust.edu/department/sta/wp-co... topamax vente
http://php.trinity.edu/qep/info_lit/site... http://php.trinity.edu/qep/info_lit/site... levitra 20 mg generic
http://php.trinity.edu/mathtut/sites/def... compra viagra italia viagra feminin
viagra super active france generico cialis portugal acheter viagra en ligne france
    acheter viagra authentique comprar cialis levitra generico soft
achat viagra le moins cher http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri... viagra generico contrassegno